4-2-2018 10:00

Minister Slob: 'verantwoording door samenwerkingsverbanden moet beter'

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben vorig jaar samen een kleine vijftig miljoen euro aan hun reserves toegevoegd concludeert de Inspectie in haar rapport ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2016’ dat zij op 30 november 2017 aan de Tweede Kamer stuurde. In een gezamenlijke reactie op het rapport constateren ministers Van Engelshoven en Slob dat de verantwoording over de inzet van middelen beter moet.

Online publiceren jaarstukken

Een van de maatregelen is dat samenwerkingsverbanden binnenkort verplicht hun jaarstukken via een elektronische tool online moeten publiceren. Minister Slob verwacht het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld nog voor de zomer aan de Kamer aan te kunnen bieden. Inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2019. Dit betekent dat de wet van toepassing zal zijn vanaf de jaarstukken over het boekjaar 2018.

Betrokkenheid ondersteuningsplanraad en medezeggenschap

In reactie op Kamervragen van het Tweede Kamerlid Westerveld (Groenlinks) geeft Slob verder aan het belangrijk te vinden dat de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad goed betrokken zijn bij belangrijke besluitvorming in het samenwerkingsverband en wijst in dat kader op de invoering van de Wet versterking bestuurskracht:

‘Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht heb ik de positie van de medezeggenschap in het onderwijs verder verbeterd. Bijvoorbeeld doordat de medezeggenschap recht krijgt op directe vergoeding van (redelijkerwijs noodzakelijke) kosten voor scholing en rechtsbijstand, en doordat de medezeggenschap tenminste twee keer per jaar dient te overleggen met de interne toezichthouder. Deze maatregelen zijn ook van toepassing op de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Op deze wijze kunnen beide beter invulling geven aan hun rol in het systeem van checks and balances’

Ook vraagt Westerveld een reactie op de conclusie dat de samenwerkingsverbanden in 2016 samen bijna vijftig miljoen euro aan reserves hebben toegevoegd. Volgens de minister moet sparen op zich geen doel zijn, maar moet de verantwoording en het gesprek over de hoogte van de reserve op regionaal niveau plaatsvinden. De minister ziet niets in het invoeren van een maximale grens voor de aan te houden reserves. Samenwerkingsverbanden sturen aan de hand van een risico-inschatting zelf op de aan te houden reserve en moeten daarbij rekening kunnen houden met verschillen in omvang, beleid en inrichting. Zo mag verwacht worden dat een samenwerkingsverband dat eigen personeel in dienst heeft een hogere reserve aanhoudt dan een samenwerkingsverband dat dat niet heeft.

Bekijk hier het Rapport ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2016’ met een beleidsreactie van beide bewindspersonen.

 

 Terug