23-4-2019 11:00

VARO: rechtsgebiedenregister Orde van Advocaten

Zoals u zult hebben gezien, heeft de Orde van Advocaten een rechtsgebiedenregister ingesteld. Advocaten kunnen in dit register aangeven op welke rechtsgebieden zij werkzaam zijn. Eén van de rechtsgebieden is onderwijsrecht.

Een voorwaarde voor registratie is dat de advocaat 10 po punten per jaar op het aangegeven rechtsgebied behaalt.

Varo is van mening dat zij activiteiten aanbiedt, die kwalificeren als activiteiten bedoeld in artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur. Indien u deze activiteiten (geheel) bijwoont en zowel bij binnenkomst als bij vertrek uw handtekening plaatst op een door Varo daartoe te verstrekken presentielijst, zullen wij dit per mail aan u bevestigen.

Zonder daartoe een garantie te kunnen afgeven (de Orde bepaalt immers of voldaan is aan de vereisten van artikel 4.4 van de Verordening) kan de bevestiging van uw deelname bruikbaar zijn voor u bij de jaarlijkse opgave van de door u te behalen po punten.

Het bestuur maakt gelijk van de gelegenheid gebruik u er op te attenderen dat het zelf verzorgen van scholingen aan advocaten, het publiceren over onderwijsrecht, of het verzorgen van een workshop of lezing voor de leden van de Varo ook punten oplevert. Suggesties daarvoor kunt u bij het bestuur indienen.

 Terug